خرید آسان و مطمِئن در فروشگاه جامع تحقیق و مقاله و نمونه سوال

مشکلات روش هاي فعال تدريس دوره ابتدايي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 32 صفحه


 قسمتی از متن .DOC : 

 

فصل اول

مقدمه:

در روند تعليم و تربيت روش هاي فعا ل تدريس به منزله ابراز هاي کار معلمان تلقي مي گردند و هر اندازه که با روش هاي متفاوت آشنا باشيم ابرازهاي متعددي را در اختيار خواهيم داشت توسط اين ابزاهاست که مي توان محتوا و مواد دلخواه را با توجه به عامل زمان و مکان در اختيار دانش آموزان قرار داد.

روش هاي معال تدريس جزو مهارت هاي حرفه اي معلمان محسوب مي شود و هنر معلم در کيفيت انتخاب و اجراي آنهاست.از آنجا که اطلاعات و توانايي هاي افراد متفاوت است نحوه ي يادگيري و چگونگي آموزش آنها نيز متفاوت است به اين سبب معلمان بايد به روش هاي گوناگون تدريس مجهز باشند تا بتوانند بر اساس توانايي فرا گيران خود تدرسي مطلوبي را ارائه دهند .

امروزه روش هاي فعال تدريسي که بتوانند فعاليت هاي دانش آموزان را تقويت و يادگيري را به يک جريان دو سويه تبديل کند از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد ولي متاسفانه امروزه اغلب فرايندها ي آموزشي آثار و اهداف مورد نظر يادگيري را به دست نمي آورند و کلاس محل تکثير دانش و اطلاعات مي شود و معلم مي کوشد کليه مفاهيم را در ذهن دانش اموزان انبار کند و خلاقيت نوآوري و رشد استعداد هاي آنان را ناديده بگيرد که چنين يادگيري نيز پايدار نخواهد بود.

کليات :

با توجه به اهميت موضوع در اين تحقيق مشکلات روش هاي فعال تدريس دوره ابتدايي مدرسه مهديه کرمان بررسي شد.به عبارت ديگر مشکلات مربوط به برنامه ريز و مشکلات مربوط به کلاس درس به عنوان متغير مورد بررسي قرار گرفت.در اين پژوهش از روش نمونه برداري تصادفي ساده استفاده شد.

جامعه آماري را کليه معلمان دوره ابتدايي مدرسه مهديه کرمان در پايه هاي مختلف در سال تحصيلي 87-86 تشکيل مي دهند .

جهت بررسي مشکلات مربوطه به کارگيري روش هاي فعال تدريس از پسشنامه محقق ساخته استفاده شد.داده هاي به دست آمده به وسيله شاخص هاي اماري (فراواني؟ درصد فراواني ؟ جداول و نمودار )مورد تحليل قرار گرفت .

نتايج نشان مي دهد عدم آشنايي معلمان با دانش استفاده از روش هاي آموزش فعال :مسائل مربوط به دانش محتوا و دانش آموزش مسائل مربوط به انتخاب اهداف اموزشي مسائل مربوط به ارزيابي يادگيري دانش آموزان ويژگي هاي گروه هاي سني دانش اموزان سطوح مختلف مهارت دانش آموزان و حجم زياد کتب درسي با بيشترين فراواني مربوط به گزينه هاي "خيلي زياد"و "زياد" موجب عدم به کار گيري روش هاي فعال تدريس شده است.

مشکلاتي مانند کمبود وقت و مسائل مربوط به تعامل دانش اموزان با يکديگر و استفاده از طرح هاي آموزشي از جمله مسائلي هستند که مانع از به کار گيري مناسب روش هاي فعال تدريس شده اند.

با توجه به موضوع تحقيق و اهداف در نظر گفته شده براي ان روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد .جامعه اماري شامل معلمان کلاس هاي پايه هاي مختلف و دبستان و مدير مدرسه مي باشد به عبارتي تعداد 20معلم حجم جامعه ي اماري را تشکيل مي دهند .

دراين پژوهش روش جمع آوري داده ها به صورت نونه برداري تصادفي مي باشد.از پرسش نامه ي محقق ساخته استفاده شده است.

به عبارت ديگر براي دستيابي به مشکلاتي که معلمان جهت استفاده از روش هاي فعال تدريس دارند(مشکلات ياد دهنده ?مشکلات مربوط به يادگيرنده )از پرسش نامه ي محقق ساخته استفاده شد.

جهت بررسي مشکلات مربوط به ياددهنده در استفاده از روش هاي فعال پرسش نامه بين معلمان جامعه آماري توزيع گردد.پرسش نامه از نوع بي نام و سولات آن از نوع بسته پاسخ مي باشد که شامل 4 طيف ?خيلي زياد ?زياد ?کم و خيلي کم مي باشد.

پرسش نامه شامل 10 سوال مربوط به مشکلات به يادگيري روش هاي فعال تدريس از نظر عدم آشنايي دانش محتوا انتخاب اهداف آموزشي ?ارزيابي يادگيري ?طراحي آموزشي ?تعمل دانش اموزان با يکديگر ويژگي هاي منفي و سطوح مختلف مهارت دانش اموزان بيان گرديد.

الگوي عمومي تدريس

الگوي تدريس چيست؟

الگو معمولا" به نمونه ي کوچکي از يک شي و يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شود که ويژگي هاي اصلي و مهم آن شي و بزرگ و يا اشيا داشته باشد.الگوي تدريس چهار چوب ويژه اي است که عناصر مهم تدريس در درون ان قابل مطالعه است.انتخاب يک الگوي تدريس بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و نگرش هاي تعليم وتربيت خواهد داشت.تدريس يک فرايند است و فعاليتي است که در داخل يک الگو صورت مي گيرد الگوهاي تدريس متعددي توسط صاحب نظران معرفي شده اند که مهمترين آنها اشاره خواهيم کرد.

الگوي عمومي تدريس (generd teadhing)

اين الگو توسط رابرت گليندر در سال 1961 مطرح شد که در سال 1971 توسط "راجرز"و"رابينسون" ربط داده شد.

فرايند تدريس به 5 مرحله تقسيم خواهد شد:

1-تعيين هدفهاي تدريس و هدفهاي رفتاري :

معلم بايد هدفهاي تدريس خود را به صورتي عيني و قابل اندازه گيري تعريف و مشخص کند.

2-تعيين فتار ورودي وارزيابي تشخيصي:

اصطلاح رفتار ورودي در اينجا منعکس کننده کليه يادگيريهاي گذشته فراگيران ?توانايي هاي عقلي وضع انگيزشي و برخي اجتماعي و اقتصادي موثر در يادگيري و ميزان رشد آنان است.

3-تعيين شيوه ها و وسائل تدريس:

در اين مرحله معلم با اگاهي از شرايط و موقعيت آموزشي يکي از روشها مانند روش سخنراني ?آموزشي آموزش انفرادي و... را انتخاب کند و وسائل تدريسي را نيز توجه به مفاهيم شرايط و ويژگي هاي فراگيران برگزيند.

4- سازماندهي شرايط و موقعيت هاي آموزشي :

معلم بايد قادر باشد که با ابتکار و خلاقيت حداکثر استفاده از امکانات موجود در امر تدريس و تحقيق اهداف اموزشي را ببرد.

5-ارزشيابي و سنجش و عملکرد:

معلم در اين مرحله علاوه بر ارزشيابي هاي معمولي مي تواند عملکرد بشاگردان را موقعيت هاي متعدد مانند انجام دادن پروژه شرکت در فعاليت هاي آموزشي و... را ارزيابي کند و در صورت عدم موفقيت با توجه به نتايج ارزشيابي به ترميم و اصلاح مراحل قبلي الگو اقدام کند.

انتخاب روش تدريس

از مراحل مهم طراحي آموزشي انتخاب روش تدريس است معلم بعد از انتخاب محتوي و قبل از تعيين وسيله بايد خط مشي و روش مناسب تدريس خود را نتخاب کند .

به مجوعه تدابير منطقي که براي رسيدن به هدف با توجه به شرايط و امکانات اتخاذ شود تدريس گويند.

انواع روش هاي تدريس

روش نمايشي (نمايش عملي )روش آزمايشي (آزمايشگاهي )

اين روش بر مشاهده و ديدن استوار است افراد مهارت هاي خاصي را از طريق دي دن فرا مي گيرند.به عنوان مثال معلم در کلاس دروس تصميم دارد کار کردن با يک وسيله را به يک دانش آموز يباد دهد که از طريق اين روش مي تواند عمل کند .مهمترين حسن اين روش ?به کار گيري اشياي حقيقي و واقعي در آموزش است و بيشتر براي درسهايي که جنبه ي عملي دارند کاربرد دارد.

مراحل اجراي روش نمايشي

1-مرحله آمادگي :

معلم بايد هدف را از تدريس مشخص کند و امکانات لازم را از قبل فراهم نمايد و از سالم بودن آن ابراز اطمينان حاصل کند.

2-مرحله توضيح:

معلم قبل از تدريس بايد اهداف تعيين شده را براي شاگردان به وضوح بيان کند نحوه و علت انجام دادن عمل را توضيح دهد و سوالاتي را که انتظار داردشاگردان در پايان تدريس پاسخ دهند را مطرح کند که باعث جلب توجه شاگردان شود .

3-مرحله نمايشي:

معلم بايد روش صحيح کار و مراحل آن را به نمايش بگذارد و به عنوان مثال فرايند کار يک موتور ديزل را به دانش اموزان توضيح دهد.

4-مرحله آموزش و سنجش :

بعد از اجراي مراحل بالا معلم بايد از دانش اموزان باز خورد دريافت کند تا متوجه شود که دانش آموزان دوموضوع را فهميده اند يا نه (مهارت لازم را کسب کرده اند يا نه؟)


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file159_1369947_2343.zip68.7k